Όροι Χρήσης

 

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτη έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Α. Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία I-SOLB I.K.E., με έδρα to ΗΡΑΚΛΕΙΟ, οδός 1866 ΑΡ. 82, έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η., παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής και καλείται στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Ο δικτυακός τόπος www.i-solb.com δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες που αφορούν εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις του τομέα πληροφορικής. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. 

 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι μία “πρωτοπόρα” εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δραστηριοποιείται κυρίως με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και Ιδιωτικού Τομέα.

 

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 16:00.

 Οι Χρήστες της υπηρεσίας www.i-solb.com  μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και με την χρήση του ενσωματωμένου συστήματος e-ticket.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της www.i-solb.com, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει τα προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων αλλά και τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν που παρουσιάζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνάπτεται ειδική σύμβαση μεταξύ του Χρήστη, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της συνεργαζόμενης επιχείρησης που κατασκευάζει το συγκεκριμένο προϊόν.

 

O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα www.i-solb.com σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αποτελεί λόγο μη παροχής τεχνικής υποστήριξης και αναλόγως βαρύτητας την πιθανή ακύρωση του συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

 

Β. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

 

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@i-solb.com.

 

Γ. Προϊόντα Πληροφορικής

Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας της www.i-solb.com  σχετικά με τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του προϊόντος / υπηρεσίας που επιθυμεί καθώς και τους όρους παροχής του. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική σύμβαση, η οποία θα υπογράφεται από κοινού μετά την οριστική αποδοχή της οικονομικής προσφοράς.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης του αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της αίτησης έως και την λύση της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη τις απαιτούμενες κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης ή καταγγελία/ ακύρωση του συμβολαίου κατά περίπτωση.

 

Δ. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους . Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Ε. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στη ΔΠ ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή.

Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

Ευθύνη επισκέπτη

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι επισκέπτες απαγορεύεται ρητά να:

     -Διανέμουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

      -Παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,

      -Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,

      -Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

 

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της ΔΠ εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

Ζ. Προσωπικά δεδομένα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών και νομικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου.

 

Η. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των συμβάσεων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Οι σχέσεις μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου. 

screen tagSupport