• -

Υπόδειξη του Ελ.Συν. για τήρηση προθεσμιών έκδοσης & εξόφλησης ΧΕΠ

Category : Νέα

Με τις υπ’ αριθμ. 234 και 235/2019 πράξεις του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε πως με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ του Ν. 4270/2014, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 99 του Ν. 4583/2018επιβάλλεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και η εξόφλησή τους εντός ορισμένων προθεσμιών.


  • -

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δημοσίου 2020

Category : Νέα

Δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019 η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231 με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020».

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων προς το ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ειδικής εφαρμογής η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4590/2019 για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται ότι:

 

«Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019» και πιο συγκεκριμένα από 14/11/2019 έως 26/11/2019.

 

Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.

 

Ενώ στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ.

 

Οι Δήμοι και Περιφέρειες, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς που «εποπτεύουν» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ’ της παρούσας εγκυκλίου (σελ.12). Επομένως τα αιτήματα των Συνδέσμων Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υποβληθούν από Δήμο ή Περιφέρεια.

 

Για τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικούεξαιρούνται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού που αφορούν το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και σε Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης.

 

Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του Ν. 4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου εκδόθηκε το έγγραφο με αριθμό πρωτ.: 81602 και θέμα: “Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020”


  • -

Ενσωμάτωση του σχεδίου Π/Y έτους 2020 των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Category : Νέα

Κοινοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 για τα ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α., στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να βρείτε τους υπόχρεους φορείς εδώ.


  • -

  • -

Κατάρτιση Ψηφιακού Οργανογράμματος για ΟΤΑ-Ν.Π.

Category : Νέα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9), σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ.17876/17-5-2018 (ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ), με θέμα την επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

«Η μη ολοκλήρωση της ένταξης του φορέα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και επιπλέον από 1/1/2020, δεν θα επιτρέπει την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 4440/2016, καθώς θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή».

 

Η ISOLB Ι.Κ.Ε. είναι μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων, η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Συμβουλευτικής, Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των φορέων του Δημοσίου, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη σύγχρονη τεχνολογία.

 

Βάση των παραπάνω, η ISOLB Ι.Κ.Ε. σας παρέχει λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, πλήρως εναρμονισμένες στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του φορέα σας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
  • Κατάρτιση Θέσεων και Ειδικών Περιγραμμάτων του φορέα και καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματοςτου φορέα και καταχώρησή του στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Έλεγχο Ορθότητας, Συμπλήρωση ή Τροποποίηση στοιχείων για τα παραπάνω. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε από κοινού την νέα δομή του φορέα σας και να συζητήσουμε για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις.

 

 


  • -

  • -

“Εξειδικευμένος Συνεργάτης” του ομίλου Alfaware Πληροφορική

Category : Νέα

.

logo-alfa-1

Στις 14/1/2019 ολοκληρώθηκε η συνεργασία της εταιρείας μας με τον όμιλο Alfaware Πληροφορική.

Ως “Εξειδικευμένοι Συνεργάτες” του ομίλου, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των δημοσιονομικών λειτουργιών τους.


screen tagSupport